NEW EXPECTATIONS

NEW EXPECTATIONS Saturday 18.03.23

an experimental music conference presented by the Welsh Experimental Music Alliance (WEMA), in association with CoDI Off-Grid

FREE ADMISSION REGISTER

New Expectations gives an opportunity to work collaboratively, share practice, explore ideas and have fun. Through an afternoon and evening of open discussion and music making we will investigate many of the issues important to Wales-based avant-garde and improvising music makers.

AFTERNOON SESSIONS

13:00 Registration; Introduction

13:30 Keynote speaker: Rob Smith

14:15 Discussion session #1: Share your experiences of performing / playing / playing

15:00 Scratch performance #1 

15:15 Discussion session #2: How identity impacts on your work performing / playing / recording in Wales

16:00 Scratch performance #2 

16:15 Discussion session #3: Community and collaboration – What’s important? Why is it important?

16:40 Scratch performance #3 

16:55 Plenary session

17:00 End 

EVENING SESSIONS

19:00-21:00 Short performances (10-15 mins each) showcasing a range of experimental, sound art and improvisation 

21:00 performance #1: artists TBA

21.45 performance #2: Gwilly Edmondez

SCRATCH PERFORMANCES

Delegates will have the opportunity to perform throughout the afternoon and the beginning of the evening sessions. Please indicate your interest when you REGISTER for this event.

CoDI Off-Grid

Tŷ Cerdd 

NEW EXPECTATIONS

cynhadledd cerddoriaeth arbrofol cyflwynir gan Cynghrair Cerddoriaeth Arbrofol Cymru, mewn cysylltiad â CoDI Dan-Ddaear

Dydd Sadwrn 18.03.23

SHIFT, Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 2HQ

MYNEDIAD AM DDIM COFRESTRWCH

Mae ‘New Expectations’ yn rhoi cyfle i gydweithio, rhannu ymarfer, archwilio syniadau a chael hwyl. Trwy brynhawn a noson o drafod agored a chreu cerddoriaeth byddwn yn ymchwilio i lawer o’r materion sy’n bwysig i avant-garde o Gymru a gwneuthurwyr cerddoriaeth fyrfyfyr.

SESIWN Y PRYNHAWN

13:00 Cofrestru; Rhagarweiniad

13:30 Prif siaradwr: Rob Smith

14:15 Sesiwn drafod #1: Rhannwch eich profiadau o berfformio / chwarae / chwarae

15:00 Perfformiad ‘Scratch’ #1

15:15 Sesiwn drafod #2: Sut mae hunaniaeth yn cael effaith ar eich gwaith yn perfformio / chwarae / recordio yng Nghymru

16:00 Perfformiad ‘Scratch’ #2

16:15 Sesiwn drafod #3: Cymuned a chydweithio – Beth sy’n bwysig? Pam ei fod yn bwysig?

16:40 Perfformiad ‘Scratch’ #3

16:55 Cyfarfod Llawn

17:00 Diwedd

SESIWN HYWROL

19:00-21:00 Perfformiadau byr (10-15 munud yr un) yn arddangos ystod o gelf arbrofol, sain a byrfyfyr

21:00 perfformiad #1: artistiaid i’w cadarnhau

21.45 perfformiad #2: Gwilly Edmondez

PERFFORMIADAU ‘SCRATCH’

Bydd y cynadleddwyr yn cael cyfle i berfformio drwy gydol y prynhawn a dechrau’r sesiynau gyda’r nos. Nodwch eich diddordeb pan fyddwch yn COFRESTRU ar gyfer y digwyddiad hwn. 

CoDI Dan-Ddaear

Tŷ Cerdd